Allmänna villkor

Definitioner

Användare - den som använder webbtjänsten, tex för att delta i lotterier

Arrangör - en juridisk person som är huvudman för ett Arrangörskonto

Företrädare - en Användare som företräder en Arrangör via ett Arrangörskonto

Arrangörskonto - Ett användarkonto som kan starta lotterier

1 ALLMÄNT

1.1 Lotty Creative AB ("Lotty", "Vi") tillhandahåller ett webbaserat verktyg för att administrera lotterier ("Tjänsten") via webbplatsen http://www.lotty.se/ ("Webbplatsen").

1.2 Dessa allmänna villkor gäller mellan Lotty och dig ("Användare") vid användning av Webbplatsen och Tjänsten ("Avtalet"). För att kunna använda Tjänsten måste du acceptera och godkänna Avtalet.

1.3 Vid eventuell tvist, otydlighet eller avvikelse mellan språkversioner äger den svenska versionen företräde.

2 ÄNDRINGAR I AVTALET

Lotty kan komma att ändra Avtalet från tid till annan. De ändrade villkoren för Avtalet kommer då att publiceras på Webbplatsen. Avtalet blir gällande för nya användare från och med det datum de ändrade villkoren publiceras på Webbplatsen. Om du redan registrerat dig som användare blir du bunden av de ändrade villkoren när du accepterar dem, eller trettio (30) dagar efter det att Lotty meddelat dig om de uppdaterade villkoren. För det fall du inte accepterar ändringarna har du rätt att säga upp Avtalet (se punkt Uppsägning nedan).

3 TILLGÅNG TILL- OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

3.1 Allmänt

Genom Tjänsten ges du möjlighet att skapa och delta i lotterier. Lotty tillhandahåller Tjänsten, men arrangerar inte lotterier.

3.2 Användarkonto

För att få tillgång till Tjänsten krävs att du registrerar ett användarkonto vilket du gör genom att acceptera dessa allmänna villkor. Att ha ett användarkonto är kostnadsfritt. Du ansvarar för att de uppgifter du lämnar vid registrering av användarkontot är korrekta och hålls uppdaterade.

Du är ansvarig för att hålla ditt användarkonto oåtkomligt för obehöriga, till exempel genom att logga ut och hålla ditt lösenord hemligt och svårt att gissa. Du ansvarar för all användning på Tjänsten som sker på ditt användarkonto.

3.3 Användning av Tjänsten

Du äger inte rätt att sälja Tjänsten vidare, eller använda Tjänsten till förmån för annan tredje part. Du har alltså inte rätt att sälja lotter vidare i andra hand.

3.4 Användning av Tjänsten som Arrangör

Lotty är avsett att administrera lotterier. Lotty tillhandahåller inga tillstånd för lotteriverksamhet.

Som Arrangör ansvarar du för att de lotterier du anordnar är tillåtna enligt lag, och där tillämpligt, om du har kommunal registrering eller licens, att du uppfyller villkoren i dessa.

Lotty förbehåller sig rätten att granska samtliga lotterier som skapas genom Tjänsten samt neka publicering av ett lotteri eller att pausa eller avlägsna ett lotteri som bryter mot detta Avtal, tillämplig lag eller förordning. Sådan nedstängning medför inte rätt till ersättning.

3.5 Vinstutbetalning

Arrangören ansvarar för vinstutbetalningar. Om Arrangören så beslutar kan Lotty administrera utbetalningar av kontantvinster.

Användaren ansvarar för att tillhandahålla korrekt och nödvändig information för att utbetalning ska kunna ske.

Exempel på sådan information kan vara mobilnummer och personnummer för att kunna ta emot Swishutbetalningar.

4 AVGIFTER

4.1 Att ha ett användarkonto är kostnadsfritt och ett krav för att få tillgång till Tjänsten.

4.2 Arrangören står för eventuella kostnader för att betala ut vinster.

4.3 Använder du tjänsten för att delta i lotterier visas alltid lottpriset innan köp. Lottpriset ändras aldrig under pågående lotteri.

4.4 Det kan förekomma tilläggstjänster riktade till Arrangörer.

5 UPPSÄGNING

5.1 Du har rätt att när som helst säga upp ditt användarkonto genom att kontakta Lotty eller logga in i Tjänsten och avsluta ditt konto, se kontoinställningar. Uppsägning innebär att:

6 AVSTÄNGNING FRÅN TJÄNSTEN

Lotty har rätt att omedelbart stänga av din tillgång till Tjänsten vid brott, eller välgrundad misstanke om brott mot Avtalet, lag eller förordning. Avstängning från Tjänsten kan då ske utan förvarning.

Om arrangören inte hanterar lotteriet som utlovat, eller om Lotty får anledning att misstänka oegentligheter, eller om kommun eller myndighet anmäler att lotteriet inte hanterats korrekt kan Lotty makulera lotteriet och erbjuda återbetalning till lottköpare, tillfälligt pausa lotteriet eller vidta andra åtgärder i samråd med myndighet. Återbetalning ska ske efter avdrag för Lottys skäliga kostnader.

7 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH ANSVAR FÖR UPPGIFTER

7.1 Material skapat av Lotty får inte publiceras på annat sätt än vad Lotty har godkänt.

7.2 Du är ensamt ansvarig för material och text ("lotterier") som du skapar och lägger upp i Tjänsten. Du garanterar således att du innehar nödvändiga rättigheter, tillstånd och befogenheter till de lotterier du skapar och lägger upp i Tjänsten. Du garanterar därmed att lotteriet exempelvis inte innehåller upphovsrättsligt skyddat material.

7.3 Det är inte tillåtet att publicera material med stötande, oanständigt, vulgärt eller hotfullt innehåll, pornografiskt material eller material av förtalskaraktär, som kan vara eller står i strid med gällande lag eller regelverk. Inte heller är det tillåtet att publicera material som gör intrång i annans immateriella rättigheter eller annan liknande rättighet.

7.4 Genom att skapa ett Arrangörskonto garanterar du att du har befogenhet att företräda Arrangören.

8 HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

8.1 Kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige

Lotty Creative AB, info@lotty.se, +46-70-28 28 514.

8.2 Ändamål för behandling av personuppgifter

Vi behandlar de uppgifter du lämnar i Tjänsten för att:

8.3 Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är avtalsuppfyllande.

8.4 Överföring till tredje land

Personuppgifterna kan komma att överföras till tredje land. Du kan begära information om skyddsåtgärder i form av avtal som vidtagits genom att kontakta personuppgiftsansvarige, se punkt 8.1.

8.5 Tidsperiod för lagring

Personuppgifterna kommer att lagras under den tid som krävs enligt gällande lag.

8.6 Tillgång till dina personuppgifter

Du kan ta del av-, eller ändra dina uppgifter och inställningar på ditt konto. För att ändra telefonnummer eller epostadress måste du kontakta oss via epost, se punkt 8.1 för kontaktuppgifter.

8.7 Klagomål

Du är välkommen att kontakta personuppgiftsansvarige för att framföra synpunkter, kontaktuppgifterna finns i punkt 8.1. Du kan också inge klagomål till en tillsynsmyndighet.

9 FORCE MAJUERE

Parterna är båda befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet av Avtalet. Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, svåra väderförhållanden, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning.

10 ÄNDRINGAR I TJÄNSTEN

Lotty förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar eller uppdateringar av Tjänsten eller Webbplatsen (eller någon del därav), med eller utan förvarning. Detta kan innebära att funktioner eller innehåll i Tjänsten eller på Webbplatsen som fanns vid registrering kan komma ändras eller försvinna.

11 BEGRÄNSNING AV ANSVAR OCH SKADEERSÄTTNING

Tjänsten och Webbplatsen tillhandahålls i "befintligt skick". Lotty garanterar således inte att Tjänsten eller Webbplatsen kommer att vara tillgänglig utan avbrott, vara snabb, säker eller felfri. Lotty kan inte hållas ansvarigt för direkt eller indirekt skada som orsakas av användning av Tjänsten eller Webbplatsen.

Du åtar dig vidare att hålla Lotty skadeslöst för det fall tredje man ställer krav på ersättning på grund av lotteri som du lagt upp i Tjänsten eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med detta Avtal eller gällande lag.

12 LAGVAL OCH TVIST

Svensk rätt ska vara tillämplig på detta Avtal. Tvist som uppstår i anledning av detta Avtal ska avgöras i svensk domstol.

13 KONTAKTUPPGIFTER

Lotty Creative AB, Kronobergsgatan 17, 112 33 Stockholm

E-post: info@lotty.se, Telefon: 070-28 28 514, Organisationsnummer 559283-2397

Ny version 2023-12-10